top of page
Algemene voorwaarden - Algemene voorwaarden
Restitutie- & Annuleringsvoorwaarden - Terugvorderings- & Annulatie Voorwaarden
VZW Dental Bootcamp

Kunst. 1 Op alle prestaties en diensten van VZW Dental Bootcamp (hierna afgekort VZW DB) zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden van de inschrijver / deelnemer zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst. Afwijkingen van onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn bedongen en schriftelijk zijn overeengekomen. De eventuele rechtsgeldigheid van één of meerdere van deze algemene voorwaarden heeft geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

Kunst. 2 De prestaties en diensten van VZW DB zijn bedoeld om de inschrijver / deelnemer voor te lichten en te trainen, inclusief het organiseren van trainingen, hierna te noemen “seminar (s)”. Aanmelding door de inschrijver / deelnemer dient te geschieden in elektronische vorm. Inschrijving per mobiel / telefoon wordt niet geaccepteerd De overeenkomst tussen VZW DB en de inschrijver / deelnemer komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving door VZW DB aan de inschrijver / deelnemer.

Kunst. 3 Behoudens andersluidende bepaling op de factuur, zijn alle facturen betaalbaar 14 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van VZW DB. Elke factuur die op de vervaldag niet geheel of gedeeltelijk is betaald, zal, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een vertragingsrente van 12% per jaar opbrengen vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag van volledige betaling ervan. In geval van volledige of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt het factuurbedrag, automatisch en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 125 €.

Kunst. 4 Een aangemelde deelnemer kan altijd worden vervangen door een collega. Wijzigingen aan de registratiegegevens voor een specifiek seminarie zijn kosteloos indien aangevraagd in elektronische of schriftelijke vorm uiterlijk 3 werkdagen voor het seminarie. Bij latere wijzigingen worden administratiekosten van 25 € in rekening gebracht. Wijzigingen laten de verplichtingen van de oorspronkelijke inschrijver / deelnemer bij problemen met de betaling van de factuur onverlet. Annulering van een inschrijving dient elektronisch of schriftelijk te worden aangevraagd. Annuleringen zijn kosteloos mogelijk tot 6 weken voor de datum van het betreffende seminarie. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Als een annulering het gevolg is van een COVID-19-infectie, of risicovol contact, of vanwege verplichte reisbeperkingen, dient de registrant / deelnemer aan VZW DB de volgende informatie te verstrekken: een doktersbewijs van de infectie of risicovol contact en een bewijs van reisbeperkingen door het land van vertrek en / of aankomst of reisbureau. In het geval van de juiste documentatie is een volledige terugbetaling mogelijk. Als er geen documentatie is, wordt een wijziging van de datum naar de eerstvolgende beschikbare datum voorgesteld.

Kunst. 5 VZW DB zal alle redelijke maatregelen nemen om de bestelde seminars te laten plaatsvinden. In geval van overmacht kan VZW DB de seminars annuleren, de inhoud, datum / data en / of de locatie wijzigen. Onder overmacht wordt verstaan ​​alle onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht. In geval van overmacht kan de inschrijver / deelnemer het seminarie annuleren of ervoor kiezen om deel te nemen aan een volgende sessie van dit geannuleerde seminarie. In geval van annulering, als gevolg van bovengenoemde situaties, worden eventuele facturen betaald door de inschrijver / deelnemer op verzoek terugbetaald zonder rente of andere compensatie. VZW DB heeft het recht om van spreker (s) te wisselen indien VZW DB dit nodig acht voor de uitvoering en / of kwaliteit van het seminar.

Kunst. 6 De verantwoordelijkheid die VZW DB oploopt als gevolg van het niet nakomen van een verplichting in het kader van de overeenkomst valt onder een 'inspanningsverplichting' en wordt als volgt bepaald: - wij zijn alleen aansprakelijk bij ernstige en / of of opzettelijke fout; - wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of gebruiken van de op het seminar aangeboden informatie; - wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor enige schade die de inschrijver / deelnemer zou kunnen lijden als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst (zoals bijvoorbeeld financieel en economisch verlies, gederfde winst, stijging van de overheadkosten, planningsverstoring, verlies van klantenkring) reputatieschade of schade die de registrant / deelnemer zou lijden als gevolg van claims of claims van derden); -indien onze verantwoordelijkheid behouden blijft, zijn we alleen verplicht om het seminarie te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, het inschrijfgeld terug te betalen. VZW DB is niet verantwoordelijk voor enige handeling verricht door de inschrijver / deelnemer tijdens het seminarie of ongevallen tijdens het seminarie.

Kunst. 7 Tenzij wettelijke uitzonderingen, mogen de inhoud en documentatie van onze seminar (s), geheel of gedeeltelijk, niet worden gereproduceerd, vertaald, aangepast of opgeslagen in welke vorm of op welke manier dan ook, noch mogen de inhoud en documentatie van een seminar geheel of gedeeltelijk gecommuniceerd of doorgegeven aan het publiek in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de begunstigde en de VZW DB.

Kunst. 8 De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen die tussen de partijen kunnen ontstaan ​​over de geldigheid, interpretatie, uitvoering of facturering van deze overeenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbanken van de zetel van VZW DB, of het nu de rechtbanken van Gent zijn.

Art.9 COVID-19 maatregelen.
Om uw en onze veiligheid te garanderen, hebben we de volgende maatregelen genomen: een grote locatie om sociale afstand te garanderen, COVID-proof koffie en lunchpauze, verplichting om altijd een chirurgisch masker te dragen, handgel zal tijdens de cursussen beschikbaar zijn.

Art.1 Alle prestaties en diensten geleverd door de VZW Dental Bootcamp (hierna afgekort VZW DB) worden uitsluitend beheerd door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben zonder directe rechtelijke tussenkomst voorrang op de voorwaarden van de inschrijver / deelnemer. Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien ze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen. De eventuele nietigheid van één of meerdere van de algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

Kunst. 2 De prestaties en diensten van de VZW DB strekken directe informatie en opleiding te verstrekken aan de inschrijver / deelnemer, inbegrepen de organisatie van opleidingen, hierna als “seminarie (s)”. Elke inschrijving door de inschrijver / deelnemer dient electronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De overeenkomst tussen de VZW DB en de inschrijver / deelnemer.

Kunst. 3 Al onze facturen zijn, behoudens schriftelijk andersluidend beding, betaalbaar binnen de 14 dagen vanaf de factuurdatum op de zetel van de VZW DB. Elke op haar vervaldag niet of niet betaalde betaalde factuur, zonder voorlopige rechterlijke tussenkomst en zonder betaling ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest opbrengen van 12% per jaar. Alleen al door het feit van volledige of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning bovendien een schadevergoeding verschuldigd van 15%, met een minimum van 125 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Kunst. 4 In verso deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen. Wijziging van de inschrijvingsgegevens voor een specifiek seminarie gebeurt kosteloos indien dit uiterlijk drie werkdagen aan het seminarieschriftelijk of electronisch wordt aangevraagd. Bij latere wijzigingen zal een administratiekost van 25 € worden aangerekend. Wijzigingen doen geen afbreuk aan de verplichtingen van de oorspronkelijke inschrijver / deelnemer in geval er problemen ontstaan ​​met betrekking tot de betaling van de factuur. Annulering van een inschrijving dient schriftelijk of electronisch te worden aangevraagd. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot zes weken aanbieding aan de datum van het seminarie in kwestie. Bij latere annulering is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Indien de annulering het gevolg is van een COVID-19 infectie, of een hoog-risico contact met een besmette persoon, of verplichte reisbeperkingen dan zal de inschrijver / deelnemer de VZW DB de volgende informatie moeten verstrekken: een doktersattest mbt de infectie of het hoog -risico contact en het bewijs van de verplichte reisbeperkingen door het land van herkomst van aankomst van door een attest van een reisagentschap. Ingeval van afdoend bewijs zal een terugstorting van het inschrijvingsgeld plaatsgrijpen. Indien geen afdoend bewijs wordt geleverd zal een wijziging van datum naar een volgend seminarie worden voorgesteld.

Kunst. 5 VZW DB zal alle redelijke maatregelen nemen de bestelde seminaries te laten plaatsvinden. In geval van overmacht kan de VZW DB de seminaries annuleren, de inhoud wijzigen en / of de datum van de plaats veranderen. Onder overmacht wordt verstaan ​​alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst niet meer van de VZW DB kan worden gevergd. Ingeval van overmacht kan de inschrijver / deelnemer het seminarie annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van dit geannuleerd of gewijzigd seminarie. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, eventueel door de inschrijver / deelnemer betaalde factuur, mits aanvraag, terugbetaald zonder rente of andere vergoeding. VZW DB heeft het recht op de spreker (s) te wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering en / of de kwaliteit van het seminarie noodzakelijk is.

Art 6 De aansprakelijkheid van de VZW DB kan oplopen ingevolge de niet-nakoming van een verplichting, in het kader van de door haar afgesloten overeenkomst, vloeit voort uit een 'inspanningsverbintenis' en wordt bepaald als volgt: -wij zijn enkel aansprakelijk ingeval van zware fout en / of opzet; -wij kunnen op geen enkele wijziging aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen verschijnen uit het raadplegen of gebruiken van de informatie die op het seminarie wordt aangeboden; -wij kunnen ook geen enkele aansprakelijkheid dragen voor elke schade die de inschrijver / deelnemer zou lijden ingevolge de niet-nakoming van de overeenkomst (zoals bv. financieel en economisch verlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storage van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van de reputatie of schade die de inschrijver / deelnemer zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden); -indien onze aansprakelijkheid wordt weerhouden, zijn wij er enkel toe gehouden het seminarie te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, het inschrijvingsgeld terug te betalen. VZW DB is niet aansprakelijk voor enige daad gesteld door de inschrijver / deelnemer tijdens het seminarie of voor ongevallen gedurende het seminarie.

Kunst. 7 Behoudens de wettelijke uitzonderingen mag de inhoud en de documentatie van een seminarie niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen in enige vorm van op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een seminarie, geheel of gedeeltelijk , meegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende en de VZW DB.

Kunst. 8. De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat tussen de partijen zou rijzen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de VZW DB gevestigd is, ofwel de rechtbanken van het rechtsgebied Gent.

Kunst. 9 COVID-19 maatregelen.
Om uw en onze veiligheid te garanderen, hebben wij maatregelen getroffen: een ruime locatie de veilige afstand te kunnen, COVID-veilige koffie- en lunchbreak, de verplichting om een ​​mondmasker te dragen en de handgel gedurende de cursus ter beschikking staan.

bottom of page